Kamers met Kansen

We bieden jongeren die door hun onveilige of instabiele thuissituatie moeite hebben om bijvoorbeeld naar school te gaan een kamer en coaching, zodat ze vanuit een rustige, veilige plek verder kunnen met hun school en toekomstplannen.

kmk-watbiedenwijjou4
"Ik denk dat het mooiste moment toch wel was dat ik realiseerde dat ik eigenlijk van geluk mag spreken dat ik zo kan leven."

De Combinatie

Sinds de collectieve aanbesteding 2019-2022 ‘’Maatschappelijke Opvang Jongvolwassenen en gezinnen’’ vormt Kamers met Kansen samen met HVO-Querido, Spirit, Altra, Streetcornerwork/de Volksbond, Arkin en Don Bosco ‘De Combinatie’.

De Combinatie wil vernieuwing in de maatschappelijke opvang van jongeren en jongvolwassenen en is in maart 2019 gestart met het ontwikkelen van een pilotproject met een aantal werkgroepen.

De ambities liggen op

  • het voorkomen van het ontstaan van problemen en dakloosheid;
  • het signaleren van mogelijke problemen in een vroeg stadium en daarop snel te handelen;
  • hulpvragen en ondersteuningsbehoeften duidelijk en concreet in beeld brengen en dat de jongere passend antwoord krijgt.

De focus ligt ook op een doorgaand hulptraject, dat door belemmeringen niet zomaar onderbroken mag worden. De focus op de aanpak is gericht op de zogeheten ‘Big 5’: support, onderwijs en werk, wonen, financiën en zorg.

Het Kr8team

De Combinatie gaat dit experiment inzetten gedurende een periode van twee jaar, van 1 maart 2020 tot 1 maart 2022, met een team van presente begeleiders. Dit team is het Kr8-team, dat is samengesteld uit hulpverleners van Volksbond/Streetcornerwork, HVO-Querido, Spirit Jeugdhulp, Combiwel/Kamers met Kansen en ROC van Amsterdam/3H. De begeleiders worden ondersteund door deskundigen met expertise van GGZ, pedagogiek en systeemgericht werken (psycholoog, orthopedagoog) en ervaringsdeskundigen (Don Bosco/Straatvisie).

De hulp en ondersteuning die de jongeren van het Kr8chtteam krijgen zijn zoveel mogelijk ambulant. Jongeren krijgen hulp, begeleiding en ondersteuning zolang als nodig is. Het Kr8team werkt samen op basis van een plan, waarin voor ieder van deze leefgebieden de aanpak wordt beschreven.

Een belangrijk aandachtspunt is de verbinding van de leden van het Kr8-team met de collega’s in de bestaande organisaties. Het Kr8-team is geen eiland. De teamleden delen met elkaar en met de collega’s buiten het team informatie over belangrijke ontwikkelingen Over en weer wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en mogelijkheden. Ten behoeve van de jongeren wordt tussen de teams nauw samengewerkt.

In het Kr8team wordt gewerkt met de ‘oplossingen’ die door de werkgroepen van De Combinatie zijn voorgesteld. Het gaat hierbij onder andere om de samenwerking met (basis)voorzieningen in de wijken in verband met preventie, het werken met het eigen netwerk van de jongeren (JIM en werken met Resourcegroepen), het werken met het eigen plan van de jongeren, de mogelijkheden voor werk, scholing, dagbesteding, financiën en inkomen en samenwerking met partners op die terreinen. Niet in de laatste plaats wordt door het team betekenis gegeven aan ‘presentie’ bij de Combinatie.

Bij de start van de pilot nemen de leden van het Kr8tam hun eigen caseload mee. Zodra deze trajecten zijn afgerond is er ruimte voor de begeleiding van jongeren die nieuw instromen. Het kr8team wordt ondersteunt door coaching en traingen.

Stagiaires

Elk schoolseizoen zijn er maximaal 2 stagiaires die de coaches van Kamers met Kansen ondersteunen. Gezien het team van Kamers met Kansen goede ervaringen heeft met stagiaires van de opleiding Toegepaste Psychologie, ligt de voorkeur dan ook bij 3e jaar stagiaires van deze studierichting.

De opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam geeft ook ondersteuning aan stagebegeleiders in de vorm van training en in het aanreiken van handvatten uit het nieuwe curriculum van de opleiding, voor een optimale begeleiding van de stagiair tijdens zijn leerproces.

De stageperiode loopt van november 2019 tot juni 2020. Stagiaires coachen en ondersteunen jongeren op de verschillende woonlocaties van Kamers met Kansen. Zij oriënteren zich op werkprocessen, doen onderzoek naar diverse problemen en geven daar een antwoord op. Stagiaires begeleiden ook hoofdbewoners bij hun taken en zorgen ervoor dat teamvergaderingen worden voorgezeten en genotuleerd. Ze werken ook aan hun schoolopdrachten, waardoor er ieder jaar aandacht wordt besteed aan groepsactiviteiten, ontspanning en vermaak.

Hoofdbewoners

Hoofdbewoners zijn onmisbaar bij Kamers met Kansen, zij zijn de ogen en oren van de coaches en het directe aanspreekpunt over de gang van zaken in de woningen. Kamers met Kansen streeft ernaar om jongeren uit de doelgroep intern door te laten stromen tot hoofdbewoner. Zij kennen het project én de doelgroep; in de communicatie zorgt dit voor een betere aansluiting bij ondersteunings- en hulpvragen vanuit de doelgroep.

Op de woonlocaties Nieuw West en Oost hebben de woningen allemaal een hoofdbewoner. Dat is in Zuidoost niet het geval. Er is daar weinig doorstroom van jongeren die het juiste profiel hebben om hoofdbewoner te kunnen worden. Jongeren van buiten het woonproject, in de leeftijd van 20 t/m 29 jaar, vinden de woonvorm in Zuidoost vaak niet aantrekkelijk genoeg. Omdat zij woonkamer, keuken en badkamer moeten delen en alleen een kamer huren.

website Kamers met Kansen: